DOG ARGENTY裇KI

Drukuj PDF

FCI: 292 Grupa: II.2.1

Pinczery i sznaucery, molosy, szwajcarskie psy g髍skie i do byd砤, pozosta砮 rasy. Molosy. Mastify.

Inne nazwy: Dogo Argentino
Kraj pochodzenia: Argentyna
Odmiany barwne:
Popularno舵:
Wysoko舵 w k酬bie:

Wzorzec FCI nr 292

KRAJ POCHODZENIA: Argentyna.

DATA PUBLIKACJI OBOWIUJEGO WZORCA: 29.01.1999.


PRZEZNACZENIE: Do polowa na grub zwierzyn.


KLASYFIKACJA FCI: Grupa 2 Sznaucery, pinczery, molosy, szwajcarskie psy pasterskie, rasy pokrewne.

Sekcja 2.1 Molosy, typ dogowaty.

Nie podlegaj pr骲om pracy.


KR覶KI RYS HISTORYCZNY: Miejscem pochodzenia rasy jest prowincja Kordoba, w centralnej cz甓ci Argentyny. Tw髍c rasy by znany lekarz, cz硂nek starego miejscowego rodu, Dr Antonio Nores Martinez. W 1928 roku jego zami硂wanie do ps體, b阣眂e zapewne tradycj rodzinn, zaowocowa硂 stworzeniem podwalin oraz opracowaniem wzorca nowej rasy, kt髍 nazwa Dogo Argentino. Swoj prac opar na metodycznym krzy縪waniu wielu ps體 rasowych z lokalnymi ?psami bojowymi z Kordoby?, bardzo mocnymi, pe硁ymi temperamentu, ale o nieustabilizowanym pokroju i psychice. Ta lokalna rasa by砤 efektem krzy矿wek mi阣zy mastifami, buldogami i bull terierami, powszechnie znana i wysoko ceniona przez wielbicieli psich walk, bardzo popularnej rozrywki w owym czasie we wszystkich sferach. Szczeg蟪owe i kompleksowe badania oraz selekcja prowadzona przez Dr Nores Martineza w kolejnych wyhodowanych pokoleniach, pozwoli砤 mu na zrealizowanie swojego zamierzenia, stworzenia pierwszej ?rodziny?. Na pocz眛ku, traktowano now ras jako psy do walk, jednak gdy Dr. Nores Martinez zabra ze sob swoje psy na polowanie, gdzie wykaza硑 zr阠zno舵, do舵 szybko sta硑 si psami my秎iwskimi na grubego zwierza. Z biegiem czasu, zdolno禼i adaptacyjne ujawni硑 wszechstronno舵 tych ps體. Sta硑 si one zar體no 秝ietnymi psami towarzysz眂ymi i chroni眂ymi swojego pana, jak i doskona硑mi, dzielnymi psami my秎iwskimi na dziki, pekari, pumy i inne drapie縩iki wyst阷uj眂e na rozleg硑ch i r罂norodnych terenach Argentyny. Harmonia budowy, wywa縠nie i doskona砮 umi甓nienie tworz z tych ps體 doskona硑ch towarzyszy w d硊gich w阣r體kach w ka縟ych warunkach atmosferycznych, a tak縠 nieust阷liwych w pogoni za zdobycz. 21 maja 1964 rasa zosta砤 uznana przez Zwi眤ek Kynologiczny Argentyny i otwarto dla niej ksi阦 rodowodow. W roku 1973 (31.07) dzi阫i wielkiej pasji, pracy i zaanga縪waniu dr Augustina Nores Martineza, brata i spadkobiercy tw髍cy rasy, FCI uzna硂 i zarejestrowa硂 t pierwsz i jedyn jak dot眃 argenty駍k ras.

WYGL OG覮NY: Typowy molos, proporcjonalny, bez cech gigantyzmu. Jego wygl眃 jest pe砮n harmonii i si硑, widoczne plastyczne umi甓nienie, cia硂 pokryte elastyczn przylegaj眂 sk髍. Ruch spokojny, ale spr昕ysty, zdradzaj眂y jego inteligencj i mo縧iwo舵 szybkiej reakcji oraz jego z natury radosne usposobienie. Mi硑 i oddany, frapuj眂y swoim bia硑m umaszczeniem, zbudowany jak prawdziwy atleta.

ISTOTNE PROPORCJE: Jak u zwierz眛 mesomorficznych, 縜den element nie dominuje nad pozosta硑mi, cia硂 charakteryzuje harmonia i wywa縠nie. Kufa i czaszka r體nej d硊go禼i. Wysoko舵 w k酬bie r體na wysoko禼i w zadzie. G酬boko舵 klatki piersiowej r體na 50% wysoko禼i w k酬bie. D硊go舵 cia砤 o 10% wi阫sza ni wysoko舵 w k酬bie.

USPOSOBIENIE: Pogodny, otwarty, wra縧iwy, przyjacielski, niezbyt ha砤秎iwy pies, zawsze 秝iadomy swojej si硑. Nie powinien nigdy by agresywny, tej cechy nale縴 szczeg髄nie przestrzega. Nie toleruje osobnik體 tej samej p砪i na swoim terytorium, cecha cz阺tsza u samc體. W roli psa my秎iwskiego jest bystry, cichy, odwa縩y i waleczny.

GWA: Sprawia wra縠nie mocnej i silnej, 砤godna w liniach, pozbawiona ostrych kontur體. G髍na linia wkl阺硂-wypuk砤: wypuk砤 czaszka dzi阫i wyra糿ym mi甓niom, lekko wkl阺砤 trzewioczaszka. Po潮czenie g硂wy z szyj to mocny, umi甓niony 硊k.

M覼GOCZASZKA:
Czaszka: Zwarta, wysklepiona zar體no z profilu jak i ogl眃ana z przodu. Wyra糿e 硊ki jarzmowe tworz du縠 wkl甓ni阠ia w skroniach wype硁ione plastycznymi mi甓niami. Silnie rozwini阾e mi甓nie karku sprawiaj, 縠 guz potyliczny jest ma硂 widoczny. Bruzda czo硂wa s砤bo zaznaczona.
Stop: Lekko zaznaczony, jako przej禼ie od wypuk砮j czaszki do lekko wkl阺砮j kufy. Mocno zaznaczone 硊ki nadoczodo硂we sprawiaj, 縠 z profilu stop wydaje si wyra糿y.

TRZEWIOCZASZKA: Tej samej d硊go禼i co m髗goczaszka.
Nos: O du縴ch nozdrzach. Czarny. Widziany z profilu lekko uniesiony, jako zako馽zenie wkl阺硂禼i kufy. Front nosa prosty, prostopad硑, w linii kraw阣zi 縰chwy lub nieznacznie przesuni阾y do przodu.
Kufa: Mocna, nieco d硊縮za ni g酬bsza, szeroka, jedynie lekko zw昕aj眂a si. G髍na linia nieco wkl阺砤, co jest charakterystyczn cech Doga Argenty駍kiego.
Wargi/Fafle: Umiarkowanie grube, kr髏kie i przylegaj眂e. Lu糿y k眛 wargowy, po勘dana czarna pigmentacja.
Szcz阫i/Zgryz/Z阞y: Mocne dobrze zachodz眂e na siebie, bez przodo- czy ty硂zgryzu. Szcz阫i nieznacznie, r體nomiernie zw昕aj眂e si. Zapewniaj maksymalny chwyt. Z阞y du縠, dobrze wykszta砪one, osadzone w linii, czyste bez pr骳hnicy. Po勘dane kompletne uz阞ienie, ale wa縩iejsze regularne ustawienie z阞體. Dopuszczalny zar體no zgryz c阦owy jak i no縴cowy.
Policzki: Du縠, relatywnie p砤skie, pozbawione fa砫, wybrzusze i rze糱ienia, pokryte mocn sk髍.
Oczy: Ciemne lub orzechowe, chronione przez pigmentowane powieki, ale brak pigmentacji nie jest wad. W kszta砪ie migda丑w, szeroko osadzone, na 秗edniej wysoko禼i. Wyraz oczu 縴wy i czujny, ale jednocze秐ie wyj眛kowo twardy, zw砤szcza u ps體.
Uszy: Osadzone wysoko na bokach g硂wy, szeroko, tak jak szeroko舵 czaszki. Kopiowane w kszta砪ie tr骿k眛a o bokach nie d硊縮zych ni 50% d硊go禼i przedniej kraw阣zi naturalnego ucha. Je秎i nieskracane, s 秗edniej d硊go禼i, szerokie, grube, p砤skie o zaokr眊lonych ko馽ach. Pokryte g砤dkim w硂sem, nieco kr髏szym ni na tu硂wiu; niewielkie plamy na uszach dopuszczalne. Uszy w spoczynku przylegaj do policzk體, w podnieceniu na wp蟪 uniesione.

SZYJA: edniej d硊go禼i, mocna i wysoko noszona, dobrze umi甓niona, lekko wysklepiona. W kszta砪ie 禼i阾ego sto縦a, po潮czona z g硂w umi甓nionym karkiem ukrywaj眂ym wszystkie ko禼i, szerok nasad po潮czona z klatk piersiow. Pokryta grub, elastyczn sk髍, mniej przylegaj眂 ni na reszcie cia砤. Pod brod delikatne fa砫y sk髍y, ale nie zwisaj眂e. W硂s w tej cz甓ci nieco d硊縮zy ni na reszcie tu硂wia.

TUSW: D硊go舵 tu硂wia (mierzona od mostka do guza kulszowego) jest d硊縮za o 10% ni wysoko舵 w k酬bie.
G髍na linia: Pozioma; k潮b i zad na tej samej wysoko禼i.
K潮b: Du縴 i wysoki.
Grzbiet: Mocny, silnie rozwini阾e mi甓nie tworz nieznaczne wysklepienie w partii l阣紈iowej.
L阣紈ie: Mocne, ukryte pod w pe硁i rozwini阾ymi mi甓niami, kt髍e tworz nieznaczn bruzd wzd硊 kr阦os硊pa. Nieco kr髏sze od partii grzbietowej, nieznacznie wznosz眂e si w stron zadu. G髍na linia nabiera swojego charakteru dopiero u doros硑ch ps體, kt髍ych mi甓nie grzbietu i l阣紈i s w pe硁i rozwini阾e, wcze秐iej g髍na linia jest nieco sp砤szczona.
Zad: edniej d硊go禼i, szeroki i muskularny; nieznacznie widoczne guzy kulszowe i biodrowe. Szeroko舵 r體na lub nieznacznie mniejsza ni szeroko舵 klatki piersiowej; nachylony pod k眛em ~30 w stosunku do poziomu, linia zadu opadaj眂a w kszta砪ie 硊ku w kierunku nasady ogona.
Klatka piersiowa: Szeroka i g酬boka. R阫oje舵 mostka na wysoko禼i stawu barkowego, a linia mostka na wysoko禼i 硂kcia; 縠bra d硊gie umiarkowanie wysklepione.
Brzuch: Nieznacznie podci眊ni阾y, nigdy w takim stopniu jak u greyhounda; umi甓niony tak samo dobrze jak pachwiny i l阣紈ie.

OGON: Osadzony umiarkowanie wysoko, pod k眛em 45 w stosunku do g髍nej linii. W kszta砪ie szabli, gruby i d硊gi, si阦aj眂y do stawu skokowego, ale nie ni縠j. W spoczynku zwisa naturalnie, w podnieceniu trzymany nieznacznie powy縠j g髍nej linii, ?pracuj眂y? na boki. W ruchu noszony na przed硊縠niu g髍nej linii lub nieznacznie powy縠j.

KO袰ZYNY PRZEDNIE: Mocne jak pozosta砮 partie cia砤, o solidnym ko舵cu i umi甓nieniu, proporcjonalne do wielko禼i psa. Ogl眃ane ze wszystkich stron proste i r體nolegle ustawione.
patki: Proporcjonalne, bardzo mocne, doskonale, lecz nie przesadnie umi甓nione. patki ustawione pod k眛em 45 w stosunku do poziomu.
Ramiona: edniej d硊go禼i, proporcjonalne do ca硂禼i. Mocne i bardzo umi甓nione, ustawione pod k眛em 45 w stosunku do poziomu.
kcie: Mocne, pokryte mocn bardzo spr昕yst sk髍a, pozbawion fa砫 i zmarszczek. Przylegaj眂e do tu硂wia, wygl眃aj眂e jakby by硑 jego cz甓ci.
Przedrami: Tej samej d硊go禼i co rami, pionowe, proste o mocnej ko禼i, dobrze umi甓nione.
Nadgarstek: Mocny, w linii przedramienia, bez wystaj眂ych ko禼i czy fa砫體 sk髍nych.
骴r阠ze: Nieznacznie sp砤szczone, o dobrym ko舵cu, nachylone pod k眛em 70-75 w stosunku do pod硂縜.
py: Okr眊砮, z mocnymi, kr髏kimi i zwartymi palcami. Mocne poduszki, pokryte czarn, szorstk w dotyku sk髍.

KO袰ZYNY TYLNE: Umiarkowanie k眛owane. Mocne, silne, r體nolegle ustawione, daj眂e wra縠nie si硑 i wymaganej sprawno禼i. Zapewniaj眂e odpowiedni nap阣 i decyduj眂e o charakterystycznym ruchu.
Uda: D硊go舵 proporcjonalna do ca硂禼i, mocne z w pe硁i rozwini阾ym, plastycznym umi甓nieniem. K眛 biodrowo-udowy bliski 100.
Kolana: Ustawione w osi ko馽zyny, k眛 stawu kolanowego bliski 110.
Podudzie: Mocne, nieco kr髏sze ni udo, lecz r體nie dobrze umi甓nione.
Staw skokowy i 秗骴stopie: 骴stopie kr髏kie, mocne, pozwalaj眂e na silny nap阣 ko馽zyn. Staw skokowy mocny z dostrzegaln ko禼i pi阾ow. K眛 w stawie skokowym 140. 骴stopie mocne, prawie w kszta砪ie walca, prostopad砮 do pod硂縜. Wilcze pazury je秎i s, nale縴 usun辨.
py: Podobne do przednich, jedynie nieznacznie mniejsze i szersze.

KROK/RUCH: Zwinny i spr昕ysty; z zauwa縜ln zmian gdy psa co zainteresuje - napr昕ona postawa i szybka reakcja, typowe zachowanie dla rasy. Krok spokojny, wyci眊ni阾y k硊s, z dobrym wykrokiem i dynamicznym nap阣em ty硊. W galopie wida ca潮 energi i si酬 jak dysponuje pies. Ko馽zyny w ruchu s prowadzone r體nolegle. Inoch骴 niedopuszczalny, traktowany jako powa縩a wada.

SK覴A: Jednolita, niezbyt gruba, g砤dka i elastyczna. Przylegaj眂a do cia砤, nie tworzy fa砫, jedynie na szyi nieco lu糿iejsza. Sk髍a jak najmniej pigmentowana, z wiekiem jednak coraz wyra糿iej. Przesadnie pigmentowana sk髍a jest niedopuszczalna. Preferowa nale縴 psy o pigmentowanych wargach i obw骴kach oczu.

SZATA:

WS: Jednolity, kr髏ki, prosty i g砤dki w dotyku, o d硊go禼i 1,5 do 2 cm. Podszerstek i g阺to舵 w硂sa zale縩a od klimatu. W klimatach tropikalnych w硂s jest rzadki i cienki (powoduj眂, 縠 miejsca pigmentowane sk髍y s widoczne, co nie jest wad). W zimnych klimatach w硂s jest grubszy i g阺tszy, cz阺to z podszerstkiem.

UMASZCZENIE: Ca砶owicie bia砮; jedynie jedna czarna albo ciemna plama wok蟪 oka jest dopuszczalna, je秎i nie pokrywa wi阠ej ni 10% powierzchni g硂wy. W przypadku dw骳h ps體 tej samej klasy, s阣zia powinien wybra zawsze bielszego.

WIELKOζ:
Wysoko舵 w k酬bie: Psy: 62 do 68 cm,
Suki: 60 do 65 cm

WADY: Ka縟e odst阷stwo od wzorca nale縴 traktowa jako wad. Jej ocena powinna by proporcjonalna do stopnia tego odst阷stwa.

POWA疦E WADY:
? S砤bo rozwini阾a muskulatura i lekka ko舵 (w眛硂舵).
? S砤bo pigmentowany nos.
? Lu糿o wisz眂e wargi.
? Ma砮, w眛砮 lub zniszczone z阞y. Braki w uz阞ieniu.
? Zbyt jasne oczy; entropium, ectropium.
? Beczkowata lub p砤ska klatka piersiowa.
? P砤skie o縠browanie.
? Przesadnie k眛owane ko馽zyny tylne.
? Zbyt d硊gie 秗骴stopie.
? Nietypowy ruch.
? Obfita pigmentacja sk髍y u m硂dych ps體.
? Widoczne niewielkie obszary z kolorowymi w硂sami.
? Niestabilny temperament.

WADY DYSKWALIFIKUJE:
? Nos pozbawiony pigmentacji.
? Przodozgryz lub ty硂zgryz.
? Jasnoniebieskie oczy; oczy nie tej samej barwy (heterochromia).
? D硊gi w硂s.
? ty na tu硂wiu. Wi阠ej ni jedna 砤ta na g硂wie.
? Wysoko舵 poni縠j 60 lub powy縠j 68 cm.
? Agresywno舵.

UWAGA: Psy musz mie dwa, normalnie rozwini阾e j眃ra, w pe硁i usytuowane w mosznie.

Informacje o wydajno艣ci

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.30 MB
Application afterInitialise: 0.019 seconds, 1.41 MB
Application afterRoute: 0.034 seconds, 2.03 MB
Application afterDispatch: 0.543 seconds, 3.51 MB
Application afterRender: 0,566 seconds, 3,81 MB

Zu偶ycie pami臋ci

4029776

Zapyta艅 do bazy danych: 17

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'i85023c6vvrmakdn8ut0goi6m0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1566548416' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'i85023c6vvrmakdn8ut0goi6m0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'i85023c6vvrmakdn8ut0goi6m0','1566549616','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 27)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 48
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-08-23 08:40:17' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-08-23 08:40:17' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='48'
 12. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 13. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 14. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 15. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 16. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 17. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 27 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Zapyta艅 w trybie zgodno艣ci: 4

 1. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Frontend'
 2. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 3
    AND 12

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft
 3. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Backend'
 4. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 13
    AND 20

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft

Wczytane pliki j臋zyka

Untranslated Strings Diagnostic

Brak

Untranslated Strings Designer

Brak